e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; мобилен: 0876266939

Прием на ученици в първи клас

 

За учебната 2022/2023 година в СУ „Христо Проданов“ ще се изучават следните часове по  предмети:

І. Избираеми  учебни часове в І клас:

Български език и литература

Математика

Изобразително изкуство

Музика/ФВС

Целодневна организация на учебния процес.

II. Критерии за класиране на учениците в I клас:

Имат брат или сестра в същото училище – 20 т.;

Дете на учител или бивш учител в същото училище – 20 т.;

Дете на бивши наши ученици – 20 т.;

– максимален брой точки – 60 т. ;

– деца с хронични заболявания, със СОП, сираци и близнаци са с предимство;

– ако има кандидати с равен брой събрани точки, заявленията се разглеждат в реда на тяхното подаване.

III. Необходими документи за прием в първи клас:

1. Заявление за прием в първи клас по образец на училището

2. Анкета за родители

3. Удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас

Заповед утвърждаване на план-прием – I-ви  и V-ти клас

 

за контакти:                                                        Телефони:                            Зам. директори:

4300 гр. Карлово                                                Директор:                               Донка Дончева
ул. „Скобелев“ N8                                              Лука Мачев
e-mail: sou_prodanov@abv.bg                             0335/9-67-71                            Паулина Близнакова

                                                                        0876266939

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.