Прием на ученици в първи клас

 

За учебната 2023/2024 година в СУ „Христо Проданов“ учениците от I-ви клас имат възможност да изучават следните избираеми учебни часове:

Две паралелки с:

– български език и литература

– математика

– ФВС – плуване или подвижни игри

– испански език, немски език и руски език (по избор)

 Една паралелка с:

български език и литература

– математика

– музика

– английски, немски език и руски език (по избор)

II. Критерии за класиране на учениците в I клас:

Дете, пребиваващо в прилежащия район на училището и постоянния или настоящия му адрес не е променян последните над 3 години преди подаване на заявлението за кандидатстване – 20т.

Имат брат или сестра в същото училище – 10 т.;

Дете на учител /служител/ или бивш учител /служител/ в същото училище – 10 т.;

Дете на бивши наши ученици – 5 т.;

Деца с хронични заболявания, със СОП, сираци и близнаци – 5т.

Ако има кандидати с равен брой събрани точки, заявленията се разглеждат в реда на тяхното подаване.

Mаксимален брой точки – 50 т.

III. Необходими документи за прием в първи клас:

1. Заявление за прием в първи клас по образец на училището

2. Анкета за родители

3. Удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас

Заповед утвърждаване на план-прием – I-ви  и V-ти клас