Работа по проекти и национални програми

Национални програми и проекти 

НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“.

НП „Без свободен час“.

НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“.

НП „Квалификация“.

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Културните институции като образователна среда“

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ 

Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ към Министерството на земеделието.