За нас

Hristo_Prodanov

ХРИСТО ПРОДАНОВ

Роден  е на  24  февруари 1943 година в  гр. Карлово.  Той  е  първият българин, стъпил на Осемхилядник – Лхотце  (8516 м)  през 1981 година,  първият  българин  изкачил  връх  Еверест  на  20 април  1984 година  и  загинал  при спускането от  върха на 21 април. Той  е  тринадесетият   човек в света,  успял да  достигне  до върха без кислороден апарат  по най – трудния  и  дълъг път – западния (непалски)  склон, наричан още   „Жестокия път“, като изкачва върха от базовия лагер за 33 дни – рекорд за този маршрут. Освен това е първият човек, изкачил Еверест още през април (твърде рано за обичайните атаки на върха) и четвъртият човек, изкачил се сам.


МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Отчитайки влиянието на новите реалности и най-вече изискванията, произтичащи от Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за закрила на детето, Закона за здравето, Закона за защита от дискриминация и всички наредби, касаещи участниците в предучилищното и училищното образование СУ„Христо Проданов“ определя своята мисия като създаване на възможно най-добрите условия за развитие на личността и потенциала на всеки един ученик, така че да се постигне пълноценна трудова и социална интеграция в обществото. Изграждането на институционален капацитет цели постоянното повишаване на потенциала на институцията, за да се гарантира устойчивото развитие на започнатите инициативи и дейности.

СУ „Христо Проданов“ се отличава както с добро равнище на успеваемост на учениците при външното оценяване, реализация във ВУЗ и пазара на труда, така и с липсата на голям брой отпадащи ученици. Затова нашата мисия е: 

„Училище, предоставящо качествено образование”, водещо до формиране на креативни, социално отговорни и пълноценно интегрирани в обществото личности.

Предлаганият модел на образование и работа е основан на солидарното виждане за човешката личност и осигурява цялостна подготовка в атмосфера на пълна свобода на мисълта. Поощряваме отговорността и следваме принципите на общовалидността на истината и доброто, на социалната промяна, на непрекъснатото лично усъвършенстване и лична реализация.


ВИЗИЯ   НА УЧИЛИЩЕТО

СУ „ Христо Проданов“ е конкурентноспособно училище, с утвърден престиж и авторитет в бързо изменящите се условия на образователно – възпитателния процес, способно да формира у учениците знания, умения, национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Педагогическият екип на училището се състои от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство, прилагащи творчество и иновативност в осъществяване на образователно – възпитателния процес за изграждане на учениците като граждани на Република България, ЕС и света – конкурентни, знаещи и можещи.

Училището предоставя на своите ученици висококачествена общообразователна, профилирана и професионална подготовка като едновременно с това обръща специално внимание на ценностите, свързани със значението на добре свършената работа, осъществена в полза на другите, със стремежа за усъвършенстване, с положителния поглед към хората и случващото се, с уважението, възпитанието в лична свобода и лична отговорност, в толерантност, другарство, откровеност, честност, щедрост, солидарност, търсене на справедливост и съгласие.

То изгражда училищна общност, която полага  усилия за привличане на възможно по-голям брой родители и  приобщаването им към училищния живот, за разширяване на самоуправлението в училище в лицето на Ученическия съвет, за задълбочаване и разрастване на партньорството с Обществения съвет, Училищното настоятелство и местния бизнес, за постоянно повишаване квалификацията и сплотеността на педагогическия екип и обогатяване на материално – техническата база и библиотечния фонд.