Документи

Заявления 

Заявление ИУЧ

Заявление за записване на ученик

Заявление спортни дейности

Заявление за втори чужд език

Заявление за профилиращи предмети

Заявление за отсъствие до класен ръководител

Заявление за отсъствие до Директор

Уведомление за отсъствие от настоящ адрес

Заявление целодневна организация на учебния процес

Заявление за изпити за самостоятелна форма на обучение 

Заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда

Заявление за индивидуална форма на обучение

Заявление за самостоятелна форма на обучение

Декларации

Декларация ОРЕС

 

Профили XI-XII клас

 


Санкции на ученици

Декларация от родител

Докладна до Педагогически съвет

Мотивирано предложение

Предложение от класен за изслушване

Санкции на ученици

Уведомление до ОЗД

Уведомление родител


Съобщение за поверителност на личните данни