e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; мобилен: 0876266939

Правилници, планове и заповеди

Протича актуализация за учебната 2021/2022 г.

Алгоритъм за бързо и плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние в СУ„Христо Проданов“

Протокол  за задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19

Мерки и процедури за превенция на Covid-19

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в СУ „Христо Проданов“ – декември 2021 г.

Стратегии

Стратегия за развитие на СУ „Христо Проданов”  за периода  2020/2021-2024/2025  уч. г.

Стратегия за насърчаване и повишаване грамотността в СУ „Христо Проданов“ – гр. Карлово за периода 2020-2024 г.

Стратегия за повишаване на качеството на образованието в СУ Христо Проданов 2020-2024 г. 

Мерки за повишаване качество на образованието за 2021/2022 г.

Етичен кодекс на училищната общност за 2021/2022 г.

Правилници

Правилник за дейността на училището през учебната 2021/2022 г.

Правилник за отпускане на стипендии на учениците в  СУ „Христо Проданов“ – гр. Карлово за 2021/2022 г. 

Правилник за вътрешния трудов ред за 2021/2022 г. 

Правилник за пропускателния режим в СУ  „Христо Проданов“  – 2021/2022 г.

Правилник за осигуряване на безопасни условия на труд в СУ „Христо Проданов” за учебната 2021/ 2022 г.

Планове и програми

План за контролната дейност на  Директора на СУ „Христо Проданов” за 2021/2022 г.

План за насърчаване и повишаване на грамотността за учебна 2021/2022 година

План за дейността на  СУ „Христо Проданов” – гр. Карлово за 2021/2022 г.

План за квалификационна дейност 2020/2021

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи  за 2021/2022 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище през учебната 2021/2022 г.

Общ механизъм за противодействие на тормоза в СУ „Христо Проданов” гр. Карлово за 2021/2022 г.

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище за 2021/2022 г. 

Единни училищни правила за действие в случаи  на тормоз сред учениците – за 2021/2022 г. 

Училищна програма за целодневна организация на обучение СУ „Христо Проданов” за 2021/2022

Правила, инструкции и други документи

Правила за безопасна работа на ученици в училищната мрежа и в Internet

Правила за поведение в компютърен кабинет

Вътрешни правила за организация на работната заплата за 2020/2021г.

Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в СУ „Христо Проданов“ за 2020/2021г. 

Инструкция по документооборота в СУ „Христо Проданов“ за 2020/2021г.

Извадки от правилника на училището

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.