e-mail: info-1601302@edu.mon.bg; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; мобилен: 0876266939

Правилници, планове и заповеди

Протича актуализация за учебната 2022/2023 г.

Стратегии

Стратегия за развитие на СУ „Христо Проданов”  за периода  2021/2025  г.

Стратегия за насърчаване и повишаване грамотността в СУ „Христо Проданов“ – гр. Карлово за периода 2020-2024 г.

Стратегия за повишаване на качеството на образованието в СУ Христо Проданов 2020-2024 г. 

Етичен кодекс на училищната общност за 2022/2023 г.

Правилници

Правилник за дейността на училището през учебната 2022/2023 г.

Правилник за отпускане на стипендии на учениците в  СУ „Христо Проданов“ – гр. Карлово за 2022/2023 г. 

Правилник за вътрешния трудов ред за 2022/2023 г. 

Правилник за пропускателния режим в СУ  „Христо Проданов“  – 2022/2023 г.

Заповед за изменение и допълнение към правилника за пропускателния режим в училище

Правилник за осигуряване на безопасни условия на труд в СУ „Христо Проданов” за учебната 2022/ 2023 г.

Планове и програми

План за контролната дейност на  Директора на СУ „Христо Проданов” за 2022/2023 г.

План за насърчаване и повишаване на грамотността за учебна 2022/2023 г.

План за дейността на  СУ „Христо Проданов” – гр. Карлово за 2022/2023 г.

План за квалификационна дейност 2022/2023 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи  за 2022/2023 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище през учебната 2022/2023 г.

Общ механизъм за противодействие на тормоза в СУ „Христо Проданов” гр. Карлово за 2022/2023 г.

План за противодействие на училищния тормоз за учебната 2022-2023 г.

План за сигурност при противодействие срещу терористична заплаха 2022/2023 г.

План на комисията по спорт, туризъм, здравно и екологично образование 2022/2023 г.

Единни училищни правила за действие в случаи  на тормоз сред учениците – 2022/2023 г. 

Училищна програма за целодневна организация на обучение СУ „Христо Проданов” – 2022/2023

Правила, инструкции и други документи

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз – 2022/2023

Правила за безопасна работа на ученици в училищната мрежа и в Internet

Правила за поведение в компютърен кабинет

Мерки за повишаване на качеството на образование 2022/2023 г.

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност 2022/2023 г.

Вътрешни правила за работната заплата 2022/2023 г.

Правила за квалификационната дейност 2022/2023

Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в СУ „Христо Проданов“ за 2022/2023г. 

Инструкция по документооборота в СУ „Христо Проданов“ за 2022/2023г.

Единни училищни правила за действие в случай на тормоз сред учениците 2022/2023 г.

Правила за организиране и провеждане на вътрешноинстуционна квалификация 2022/2023 г.

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност 2022/2023 г.

Заповед за организиране на дейностите по приемане на ученици за учебната 2023/2024 г.

Извадки от правилника на училището

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.