Правилници, планове и заповеди

Протича актуализация за учебната 2023/2024 г.

Стратегии

Стратегия за развитие на СУ „Христо Проданов”  за периода  2021/2025  г.

Етичен кодекс на училищната общност за 2023/2024 г.

Правилници

Правилник за дейността на училището през учебната 2023/2024 г.

Изменение и допълнение на Правилника за дейността на училището през учебната 2023/2024 г.

Правилник за отпускане на стипендии на учениците в  СУ „Христо Проданов“ – гр. Карлово за 2023/2024 г. 

Правилник за вътрешния трудов ред за 2023/2024 г.

Правилник за пропускателния режим в СУ  „Христо Проданов“  – 2023/2024 г.

Правилник за осигуряване на безопасни условия на труд в СУ „Христо Проданов” за учебната 2023/ 2024 г.

Планове и програми

План за контролната дейност на  Директора на СУ „Христо Проданов” за 2023/2024 г.

План с календарен график за дейностите в СУ „Христо Проданов“ – Карлово през учебната 2023/2024 г.

План за квалификационна дейност за 2023/2024 г.

Програма за целодневна организация на обучението за учебната 2023/2024 г.

Общ механизъм за противодействие на тормоза в СУ „Христо Проданов” гр. Карлово за 2023/2024 г.

План за противодействие на училищния тормоз за учебната 2023/2024 г.

План за сигурност при противодействие срещу терористична заплаха 2023/2024 г.

Процедура за поведение и действие при заплаха от използване на взривно устройство  2023_2024 г.

Правила, инструкции и други документи

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз – 2023/2024

Правила за безопасна работа на ученици в училищната мрежа и в Internet

Правила за поведение в компютърен кабинет

Вътрешни правила за работната заплата 2023/2024 г.

Правила за квалификационната дейност 2023/2024 г.

Единни училищни правила за действие в случай на тормоз сред учениците 2023/2024 г.

Заповед за организиране на дейностите по приемане на ученици за учебната 2023/2024 г.

Система от символи за оценяване на учениците от I – III клас 2023/2024 г.

Вътрешни правила и приложения за организиране и провеждане на туристически пътувания и мероприятия с участието на ученици

Заповеди

Заповед за за организиране на дейностите по приемане на
ученици след основно образование в 8 клас за учебната 2024/2025 г.

Заповед и график за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

Обучение от разстояние в електронна среда

Заповед за приключване на I-ви срок за 2023/2024 учебна година

Извадки от правилника на училището