Услуги

Приемане и преместване на ученици


Издаване на диплома за средно образование


Издаване на дубликат на документ за завършен клас

Заявление


Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ


Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ


Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

Заявление


Признаване от чужбина I – IV клас


Проверка на способностите


Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация


Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация


Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование – от учебната 2021/2022


Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация – от учебната 2021/2022


Декларация от родител при преминаване на обучението в електронна среда