e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; мобилен: 0876266939

Форми на обучение

Учебна 2022/2023 година:

– дневна;

– самостоятелна;

– индивидуална;

– комбинирана (при необходимост).

Условия за организиране формите на обучение за учебната 2022/2023 година

Коментарите са затворени.