Квалификационна дейност

На 09.07.2017 г. в училището ни беще проведено обучение свързано с приобщаващото образование. Бяха обсъдени ролята и функциите на училищните екипи за личностно развитие, ролята на координиращите екипи, общата и допълнителната подкрепа, оценяването на ученици със СОП и др.