Профил „Чужди езици“

Профилиращи предмети: Английски език и втори чужд език

Изпити: НВО по БЕЛ и Математика

Балообразуващи предмети:

Утроената оценка от НВО по БЕЛ, резултата по  Математика от НВО и оценките по ЧЕ и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала  в точки.