Национално външно оценяване в VII-ми клас

Заповед на министъра на образованието и науката РД 09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати и организиране на дейностите

Дати за НВО, VII-ми клас през 2020/2021 учебна година

Български език и литература – 16 юни 2021 година, начало 09:00 часа

Математика – 18 юни 2021 година, начало 09:00 часа

Модел на НВО за VII-ми клас  –  сайт на МОН

Инструктаж за НВО в VII-ми клас


БЕЛ и математика

Изпитът от НВО е писмен. Времетраенето е 150 минути, а за учениците със специални образователни потребности e до 80 минути над определеното време.

Равнището на компетентностите на седмокласниците по БЕЛ се проверява чрез тест с общо 26 задачи.

Включени са произведенията от български автори, изучавани в 5-7. клас.

‒ 18 задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;

‒ 6 задачи с кратък свободен отговор;

‒ 1 задача с разширен свободен отговор;

‒ 1 задача за създаване на текст.

Равнището на компетентностите на седмокласниците по математика се проверява чрез тест с общо 23 задачи.

– 18 задачи, които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;

– 2 задачи с кратък свободен отговор (числов, символен или словесен) – от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение;

– 3 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналитико-синтетичен характер.

Максималният брой точки от всеки  тест ( по БЕЛ и по математика)  е 100.

Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.

Оценките от националното външно оценяване в края на VII клас се изразяват само с количествени показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценки.

Срокове, които не трябва да пропускате!Щракни тук