Съгласно постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в списъка на средищните детски градини  и училища

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Чл. 5. За пътуващите деца и ученици до средищна детска градина и средищно училище се осигурява безплатен транспорт. Безплатен транспорт се осигурява и за всички други деца в задължителна предучилищна възраст и за учениците от I – XII клас включително, които пътуват от населени места, в които няма детска градина или училище, до най-близката детска градина или училище, което провежда обучение в съответната група или в съответния клас, и обратно.