ПРОЕКТ : Кратък очерк за историята на предприемачеството

ИЗГОТВИЛИ: Ралица Зяпкова, Симона Генчева

РЪКОВОДИТЕЛ: Янка Минева

УЧАСТНИЦИ : ученици от IX г клас

ОПИСАНИЕ: Проектът е по История и цивилизации и е изработен от Ралица и Симона. Екипът разкрива, че за първи път терминът предприемачество (entrepreneurship) се появява в Универсален търговски речник, издаден в Париж през 1723 г. В него предприемачът е описан като човек, носещ отговорност за дадено производство или за строителството на обект. В качеството на научен термин понятието entrepreneurship се въвежда в началото на XVIII в. от Ричард Кантилон (Richard Cantillon). Спира се и на приноса на австрийския учен-икономист Йозеф Шумпетер, който извежда на преден план фигурата на предприемача. За него предприемачът е особен вид индивид, надарен с широк поглед за процесите и явленията, способен да поеме разумен риск и да търси възможности за иновации на пазара. Умения за анализ на научни исторически текстове и изготвяне на проект.