З А П О В Е Д

№ РД – 10 – 342 /13.3.2020 г.

На основание чл. 258 и чл. 259 от ЗПУО и във връзка със заповед РД – 01 -122/11.03.2020 г. на МЗ и заповед РД – 09 – 626/11.03.2020 г. на министъра на образованието и науката

НАРЕЖДАМ

1. До второ нареждане учениците в СУ „Христо Проданов“ да се обучават постоянно в определеният в тази заповед за всеки клас кабинет:

V а – 210 каб.

V б – 211 каб.

VI а – 212 каб.

VI б – 213 каб.

VII а – 214 каб.

VII б – 216 каб.

VIII а – 218 каб.

VIII б – 316 каб.

VIII в – 315 каб.

IX а – 317 каб.

IX б – 318 каб.

IX в – 319 каб.

X а – 320 каб.

X б – 321 каб.

X в – 323 каб.

X г – 325 каб.

XI а – 422 каб.

XI б – 423 каб.

XI в – 424 каб.

XI г – 425 каб.

XII а – 426 каб.

XII б – 427 каб.

XII в – 428 каб.

2. Учебните часове по музика, изобразително изкуство, ИТ и втори чужд език /когато класовете са разделени на групи/ да се провеждат в специализираните кабинети.

3. Учебните часове по ФВС да се провеждат на спортните площадки в училищния двор. Двата физкултурни салона да бъдат затворени.

Заповедта ще бъде в сила при подновяване на учебните занятия.

Директор: Янка Минева

Линк към заповедта – тук