Писмо от г-жа Нона Костадинова, старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН, относно публикувана на сайта на Изпълнителната агенция Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ информация.

Щракнете тук за да се запознаете с писмото на г-жа Нона Костадинова