Заповед на министъра на образованието и науката РД 09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати и организиране на дейностите

Дати за НВО, X клас през 2020/2021 учебна година

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 08:00 часа

Математика – 18 юни 2021 г., начало 08:00 часа

По желание на ученика

Чужд език  – 17 юни 2021 г., начало 8:00 часа

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – 11-15.06.2021 г.по график

Модел на НВО за X-ти клас по предмети –  сайт на МОН

Инструктажи:

Инструктаж за НВО

Инструктаж за НВО по чужд език

Инструктаж за НВО по ИТ за измерване на дигитални компетентности


Извадка от нормативни документи

– Националните външни оценявания  (НВО) се провеждат като писмени изпити с изключение на компонента „Говорене“ при изпита по чужд език и изпитите за ученици със СОП, които не могат да полагат писмен изпит (чл. 49, ал. 1)

– НВО се провежда не по-рано от три седмици преди края на учебния срок, в който приключва изучаването на съответния учебен предмет в съответната учебна година, по график, определен със заповед на министъра на образованието и науката; провеждат се едновременно за всички ученици, на компютър и/или хартия (чл. 49, ал. 3,4,5)

– Целта на НВО е диагностика на индивидуалния напредък на всеки ученик, установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението по учебен предмет, определени в учебната програма за съответния клас, степента на функционална грамотност, математическа грамотност и др.

– Изпитите в края на Х клас са по БЕЛ и математика и се провеждат под формата на тест (чл. 52, ал. 3)

– По свое желание, всеки ученик може да положи и изпит по чужд език, изучаван в задължителните учебни часове и/или по информационни технологии (чл. 52, ал. 4)

– Тестът по БЕЛ включва задачи с избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор и/или създаване на текст (чл. 52, ал. 6)

– Тестът по математика включва задачи с избираем отговор и задачи със свободен отговор (чл. 52, ал. 7)

– Тестът по чужд език включва задачи с избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор, както и създаване на писмен текст, а за проверка на способностите от компонента „Говорене“ – задачи за самостоятелсно устно изложение, участие в диалог и/или отговор на въпрос (чл. 52, ал. 7)

– Тестът по информационни технологии включва задачи с избираем отговор и задачи с кратък свободен отговор, както и практическа задача (чл. 52, ал. 8)

– Оценката на ученика се изразява като процент от максималния брой точки и се записва в точки (чл. 52, ал. 12)

– Оценките по чл. 52, ал. 12 се записват в удостоверението за първи гимназиален етап на средно образование. (чл. 53, ал. 3)

– Ако на изпита по чужд език ученикът е получил минимул 60% от максималния брой точки, се записва и постигнато ниво в съответствие с Общата европейска езикова рамка

– Ако на изпита по информационни технологии ученикът е получил минимул 50% от максималния брой точки, се записва и постигнато ниво в съответствие с Европейската референтна рамка за дигитални компетентности

– Когато оценката от изпит от НВО при записване с качествен и количествен показател е Слаб (2), оценката не се записва в документа за завършване на съответния етап и не оказва влияние за преминаването в по-горен клас (чл. 62, ал. 11)

Закон за предучилищното и училищно образование

чл. 131 (1) Учениците, завършили успешно Х клас, получават удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование, което им дава право да продължат обучението си във втори гимназиален етап на средно образование.