За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана

Предмет: Доставка и поевтиняване на храна  по обособени позиции

Позиция №1 – „Доставка на закуски за ученици от І до ІV клас” и

Позиция № 2 – „Поевтиняване на топъл обяд чрез кетъринг за учениците на целодневно обучение”