e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888624

Работа по проекти и национални програми

 

 

 

Протокол № 7 на ПС

НП „Образование за утрешния ден“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“.

НП „Без свободен час“.

НП „Иновации в действие“.

НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“.

НП „Квалификация“.

Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ към Министерството на земеделието.

 

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.