e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; мобилен: 0876266939

Предприемачески

 

Профил “Предприемачески“ с интензивно изучаване на английски език

Училищен учебен план


Изпити: НВО по БЕЛ и математика

Интензивно изучаване на чужд език

– срок на обучение 5 г.;

–  брой ученици 26.

Балообразуващи предмети:

Утроената оценка по БЕЛ от НВО, оценката по Математика от НВО и оценките по ИТ и ГИ от свидетелството за основно образование.

Профилиращи предмети:

Предприемачество, География и икономика


Обучението в профила е насочено към овладяване на базисни знания и умения, свързани с предприемачеството и кариерното ориентиране, като у  учениците се формира предприемаческа култура като част от тяхната обща култура. В резултат на обучението в този профил се развиват качества като инициативност, организираност, отговорност, увереност и креативност. Основният акцент се поставя върху формирането на предприемачески дух, финансова грамотност, поемане на отговорност и риск, мотивация за постигане на целите. Стимулира се творчеството на ученика при решаване на практически задачи, както и способността да се решават проблеми, изискващи информиран избор и отговорност.

Коментарите са затворени.