e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888628

Правилници, планове и заповеди

Стратегии

Стратегия за развитие на СУ „Христо Проданов”  за периода – 2016/2017- 2020/2021 г.  30.09.2016г. – актуализира се

Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 2017_2018

Стратегия за повишаване на качеството на образованието в СУ Христо Проданов 2016_2020

Стратегия за повишаване качеството на образованието 2017-2018

Правилници

Етичен кодексза поведение на учителите,  служителите и работниците

Единни училищни правила за действие в случаи  на тормоз сред учениците – 2017/2018 г. 

Правилник за дейността на СУ „Христо Проданов“ 2017_2018г.  14.11.2017 г.

Правилник за вътрешния трудов ред чл.81 КТ, за учебната 2017_2018

Правилник за пропускателния режим в СУ  „Христо Проданов“  2017/2018 година 

Правилник за определяне на условията за получаване на стипендии за 20172018 г.

Вътрешни правила за организация на работната заплата –  в сила от 01.11.2017 г. 

Вътрешни правила за документиране, съхранение и архивиране на счетоводна документация – 01.09.2017 г.

Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в СУ „Христо Проданов“ 01.09.2017 г.

Вътрешни правила за осчетоводяване на счетоводната документация в СУ „Христо Проданов“ 01.09.2017 г. 

Правила за финансово управление и контрол в СУ „Христо_Проданов“ 01.09.2017 г.

Инструкция по документооборота в СУ „Христо Проданов“ 01.09.2017 г.

Програма за превенция  на ранното напускане на училище -01.09.2017 г.

Планове и програми

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016-2020)

Училищна програма за работа по проблемите на наркоманията, сектите и детската престъпност 2017_2018

Училищна програма за за целодневна организация на обучение СУ „Христо Проданов” гр. Карлово 2017/2018

План за квалификационна дейност учебна 2017_2018

Правила  за участие на персонала в квалификационна дейност 2017/2018

План за дейността на  СУ „Христо Проданов” – гр. Карлово за учебната 2017/2018 година –  14.11.2017г. 

План за дейността на комисията по професионално ориентиране на учениците 2017_2018

План за работата на комисията за гражданско образование и възпитание 2017_2018

План за дейността на комисията по безопасност на движението 2017_2018

Заповеди

Заповед  за консултации на учителите 2016/2017г.

График за провеждане на  консултации  на ученици в среден и горен курс за I учебен срок – 2017/2018г.

График за провеждане на консултации  І -VII клас и ПИГ за I учебен срок – 2017/2018г.

Заповед за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация през I-ия учебен срок на учебната 2017/2018г.

Заповед за провеждане на изпити с ученици на самостоятелна форма на обучение за 2017/2018г.

Заповед  дневен режим 2017_2018

Заповед график учебен процес 2017/2018г.

Заповед за модулното обучение за допълнителен час по ФВС I срок 2017_2018

Kласно ръководствo 2017/2018 г.

График за провеждане на СИП I срок 2017/2018г.

График дежурство I срок 2017/2018г.

Извадки от правилника на училището

1. Форми за проверка и оценка

2. Завършване на клас

3. Документи за завършени клас и степен на образование

4. Права, задължения и наказания на ученици

5. Ученически съвет – 2016/2017

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.