e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888624

Правилници, планове и заповеди

Стратегии

Стратегия за развитие на СУ „Христо Проданов”  за периода – 2018/2019- 2020/2021 г.

Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността – актуализирано 2018 г.

Стратегия за повишаване на качеството на образованието в СУ Христо Проданов 2016_2020

Стратегия за повишаване качеството на образованието – актуализирано 2017 г.

Правилници

Правилник за отпускане на стипендии на учениците в  СУ „Христо Проданов“ – гр. Карлово

Етичен кодексза поведение на учителите,  служителите и работниците – актуализирано 2020 г.

Единни училищни правила за действие в случаи  на тормоз сред учениците –  актуализирано 2017 г.

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище – актуализирано 2019 г.

Правилник за дейността на СУ „Христо Проданов“  –актуализирано 2019 г.

Правилник за вътрешния трудов ред актуализирано 2019 г.

Правилник за стипендиите 2019/2020

Правилник за пропускателния режим в СУ  „Христо Проданов“ 2019/2020 – актуализирано 2019 г.

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача в СУ „Христо Проданов“ гр. Карлово – актуализирано 2018 г.

Вътрешни правила за организация на работната заплата – актуализирано април_2020 г. 

Вътрешни правила за документиране, съхранение и архивиране на счетоводна документация – актуализирано 2017 г.

Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в СУ „Христо Проданов“– актуализирано 2017 г.

Вътрешни правила за осчетоводяване на счетоводната документация в СУ „Христо Проданов“ – актуализирано 2017 г.

Правила за финансово управление и контрол в СУ „Христо_Проданов“ – актуализирано 2017 г.

Инструкция по документооборота в СУ „Христо Проданов“ – актуализирано 2017 г.

Програма за превенция  на ранното напускане на училище – актуализирано 2018 г.

 

Планове и програми

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016-2020)

План за работа на комисията за предотвратяване на ранното напускане на училищеактуализирано 2019 г.

Училищна програма за работа по проблемите на наркоманията, сектите и детската престъпност актуализирано 2019 г.

Училищна програма за за целодневна организация на обучение СУ „Христо Проданов” гр. Карлово 2019/2020актуализирано 2019 г.

План за квалификационна дейност 2019/2020 – актуализирано 2019 г.

Правила за участие в квалификационна дейност 2019/2020 – актуализирано 2019

План на Координационния съвет за справяне с тормоза в училищеактуализирано 2019 г.

Механизъм за противодействие на тормоза в училище – 2019

Правила  за участие на персонала в квалификационна дейност – актуализирано 2019 г.

План за дейността на  СУ „Христо Проданов” – гр. Карлово 2019/2020 – актуализирано 2019 г.

План за дейността на комисията по професионално ориентиране на ученицитеактуализирано 2019 г.

План за работата на комисията за гражданско образование и възпитание актуализирано 2019 г.

План за дейността на комисията по безопасност на движението 2019/2020актуализирано 2019 г.

Годишен план за изпълнение на националната стратегия за насърчаване грамотността 2019/2020актуализирано 2019

Заповеди

Заповед за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация през I-ви учебен срок на учебната 2019/2020 г. актуализирано 2019 г.

Заповед за провеждане на изпити с ученици на самостоятелна форма на обучение за 2019/2020 г.актуализирано 2019 г.

Заповед  дневен режим 2019/2020 – актуализирано 2019

Дежурство за ІІ-ри учебен срок

Консултации ІІ-ри учебен срок

Заповед дежурство по прием 2019/2020

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.