e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888624

Правилници, планове и заповеди

Предстои актуализация за учебната 2020/2021.

Алгоритъм за бързо и плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние в СУ„Христо Проданов“

Протокол  за задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19

Мерки и процедури за превенция на Covid-19

Стратегии

Стратегия за развитие на СУ „Христо Проданов”  за периода – 2018/2019- 2020/2021 г.

Стратегия за насърчаване и повишаване грамотността в СУ „Христо Проданов“ – гр. Карлово за периода 2020-2024 година

Стратегия за повишаване на качеството на образованието в СУ Христо Проданов 2020_2024г.актуализиран септември 2020 г.

Правилници

Правилник за отпускане на стипендии на учениците в  СУ „Христо Проданов“ – гр. Карлово актуализиран 2019 г.

Етичен кодекс на училищната общностактуализиран септември 2020 г.

Правилник за устройството и дейността на СУ „Христо Проданов“  – актуализиран септември 2020 г.

Правилник за вътрешния трудов ред актуализиран септември 2020 г.

Инструкция за провеждане на гласуването и излъчване на представители на родителите в обществения съвет към училищеактуализиран септември 2020 г.

Правомощия на обществения съвет – актуализиран септември 2020 г.

Единни училищни правила за действие в случаи  на тормоз сред учениците –  актуализиран септември 2020 г.

Правилник за пропускателния режим в СУ  „Христо Проданов“  – 2020/2021 г.

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача в СУ „Христо Проданов“ гр. Карлово – актуализирано 2018 г.

Вътрешни правила за организация на работната заплата – актуализиран април_2020 г. 

Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в СУ „Христо Проданов“– актуализиран септември 2020 г.

Вътрешни правила за осчетоводяване на счетоводната документация в СУ „Христо Проданов“ – актуализиран 2017 г.

Вътрешни правила за документиране, съхранение и архивиране на счетоводна документация – актуализиран 2017 г.

Правила за финансово управление и контрол в СУ „Христо_Проданов“ – актуализиран 2017 г.

Инструкция по документооборота в СУ „Христо Проданов“ – актуализиран септември 2020 г.

 

Планове и програми

Училищен план  за насърчаване и повишаване на грамотността за учебна 2020/2021 година

План за дейността на  СУ „Христо Проданов” – гр. Карлово 2019/2020актуализиран септември 2020 г.

План за квалификационна дейност 2020/2021актуализиран септември 2020 г.

План за дейността на комисията по професионално ориентиране на ученицитеактуализиран септември 2020 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи  – актуализиран септември 2020г.

План за работа на комисията за превенция на отпадането на ученици в задължителна училищна възраст през учебната 2020/2021 г  – актуализиран септември 2020 г.

Програма за превенция  на ранното напускане на училище – актуализиран 2018 г.

План за работа на училищния Координационен съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнение на механизма за противодействие на училищния тормоз актуализиран  септември 2020 г.

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училищеактуализиран  септември 2020 г.

Училищна програма за работа по проблемите на наркоманията, сектите и детската престъпностактуализиран септември 2020 г.

Училищен план за здравно и  екологично и  възпитание актуализиран  септември 2020 г.

Училищна програма за целодневна организация на обучение СУ „Христо Проданов” гр. Карлово 2019/2020актуализиран 2019 г.

Правила за участие в квалификационна дейност 2019/2020 – актуализиран 2019

Механизъм за противодействие на тормоза в училище –  актуализиран 2019

План за работата на комисията за гражданско образование и възпитание актуализиран 2020 г.

План за дейността на комисията по безопасност на движението 2019/2020актуализиран 2019 г.

 

Консултации І-ви учебен срок

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.