e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888624

Правилници, планове и заповеди

Протича актуализация за учебната 2020/2021 г.

Алгоритъм за бързо и плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние в СУ„Христо Проданов“

Протокол  за задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19

Мерки и процедури за превенция на Covid-19

Стратегии

Стратегия за развитие на СУ „Христо Проданов”  за периода  2020/2021-2024/2025  уч. г.

Стратегия за насърчаване и повишаване грамотността в СУ „Христо Проданов“ – гр. Карлово за периода 2020-2024 година

Стратегия за повишаване на качеството на образованието в СУ Христо Проданов 2020_2024г. 

Мерки за повишаване качество на образованието за 2020/2021 г.

Правилници

Правилник за дейността на училището през учебната 2020/2021 година

Условия за организиране формите на обучение за учебната 2020/2021 година

Правилник за отпускане на стипендии на учениците в  СУ „Христо Проданов“ – гр. Карлово за 2020/2021г. 

Етичен кодекс на училищната общност за 2020/2021г. 

Правилник за устройството и дейността на СУ „Христо Проданов“ за 2020/2021г. 

Правилник за вътрешния трудов ред за 2020/2021г. 

Инструкция за провеждане на гласуването и излъчване на представители на родителите в обществения съвет към училище за 2020/2021г. 

Правомощия на обществения съвет за 2020/2021г. 

Правилник за пропускателния режим в СУ  „Христо Проданов“  – 2020/2021 г.

Вътрешни правила за организация на работната заплата за 2020/2021г.

Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в СУ „Христо Проданов“ за 2020/2021г. 

Инструкция по документооборота в СУ „Христо Проданов“ за 2020/2021г.  

Планове и програми

Училищен план  за насърчаване и повишаване на грамотността за учебна 2020/2021 година

Мерки за повишаване качеството на образованието за 2020/2021 учебна година

План за дейността на  СУ „Христо Проданов” – гр. Карлово за 2020/2021

План за квалификационна дейност 2020/2021

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи  за 2020/2021г. 

Програма за превенция  на ранното напускане на училище –2018/2020 г.

Общ механизъм за противодействие на тормоза в СУ „Христо Проданов” гр. Карлово за 2020/2021 г.

План за работа на училищния Координационен съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнение на механизма за противодействие на училищния тормоз  за 2020/2021г. 

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище за 2020/2021г. 

Единни училищни правила за действие в случаи  на тормоз сред учениците – за 2020/2021г. 

Училищна програма за целодневна организация на обучение СУ „Христо Проданов” гр. Карлово 2019/2020

План за работата на комисията за гражданско образование и възпитание за 2020/2021г. 

Заповед за условията и реда за организиране и провеждане на изпитите за учениците в самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021 г.

Заповед за разпределяне на учебните часове по спортни дейности за 2020/2021 г.

Заповед за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация през I-ви учебен срок на учебната 2020/2021 г.  

Заповед за организация на учебния ден 2020/2021 г.

График дежурство за І-ви учебен срок – 2020/2021 г.

График за провеждане на консултации среден и горен курс за 2020/2021 г.

График за провеждане на консултации начален курс за 2020/2021 г.

Списък на учебници и издателства

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.