e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888628

Правилници, планове и заповеди

Стратегия за развитие на СУ „Христо Проданов”  за периода – 2016/2017- 2020/2021 г.  30.09.2016г. – актуализира се

Правилници

Етичен кодексза поведение на учителите,  служителите и работниците

Единни училищни правила за действие в случаи  на тормоз сред учениците – 2016/2017г. 

Правилник за дейността на СУ „Христо Проданов“ 2017/2018г.  13.09.2017г.

Правилник за вътрешния трудов ред чл.81 КТ, за учебната 2016/2017 година 30.09.2016г.

Правилник за пропусквателния режим в СУ  „Христо Проданов“  2016/2017 година 30.09.2016г.

Правилник за определяне на условията за получаване на стипендии за 2016-2017г.

Вътрешни правила за организация на работната заплата –  в сила от 01.01.2017г. 

Вътрешни правила за документиране, съхранение и архивиране на счетоводна документация – 30.09.2016г.

Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в СУ „Христо Проданов“ 30.09.2016г.

Вътрешни правила за осчетоводяване на счетоводната документация в СУ „Христо Проданов“ 30.09.2016г. 

Правила за финансово управление и контрол в СУ „Христо_Проданов“ 30.09.2016г.

Инструкция по документооборота в СУ „Христо Проданов“ 30.09.2016г.

Програма за превенция  на ранното напускане на училище -30.09.2016г.

Планове и програми

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016-2020)– 30.09.2016

Училищна програма за за целодневна организация на обучение СУ „Христо Проданов” гр. Карлово – 29.09.2016г.

План за квалификационна дейност учебна 2016/2017г.-30.09.2016

Правила  за участие на персонала в квалификационна дейност 30.09.2016г.

План за дейността на  СУ „Христо Проданов” – гр. Карлово за учебната 2016/2017 година 16.05.2017г. 

Мерки за повишаване качеството на образованието 30.09.2016г. – актуализира се

Заповеди

Заповед  за консултации на учителите 2016/2017г.

График за провеждане на  консултации  на ученици в среден и горен курс – 2016/2017г.

График за провеждане на консултации  І -VII клас и ПИГ за I учебен срок – 2016/2017г.

Заповед за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация през I-ия учебен срок на учебната 2016/2017г.

Заповед за провеждане на изпити с ученици на самостоятелна форма на обучение за 2016/2017г.

Заповед  дневен режим 2016/2017

Заповед график учебен процес 2016/2017г.

Разпределение на модулното обучение за допълнителен час по ФВС

Kласно ръководствo 2016/2017г.

График за провеждане на СИП I срок 2016/2017г.

График дежурство I срок 2016/2017г.

Дневен режим по проект BG051РО001-3.1.06.“ Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес“

Извадки от правилника на училището

1. Форми за проверка и оценка

2. Завършване на клас

3. Документи за завършени клас и степен на образование

4. Права, задължения и наказания на ученици

5. Ученически съвет – 2016/2017

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.