e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888624

Прием

Национално външно оценяване в IV, VII и X клас за учебна 2019/2020 година

Национално външно оценяване  ІV клас

НВО в IV клас  включва изпити по:

Български език и литература – 27 май 2020 г., начало 10:00 часа

Математика – 28 май 2020 г., начало 10:00 часа

Важни дати:

Оценяване на изпитните работи от НВО – 01 – 07 юни 2020 г.;

Обявяване на резултатите от НВО – 08 юни 2020 г.;

Издаване на удостоверение за завършен начален етап – до 17 юни 2020 г.


Национално външно оценяване  VІІ клас

НВО в VII клас  включва изпити по:

Български език  и литература – 09 юни 2020 г., начало 09:00 часа

Математика – 11 юни 2020 г., начало 09:00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 09:00 часа

Важни дати:

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII клас – 06 – 08 април 2020 г.;

Оценяване  на  изпитните  работи  от НВО – 12 – 23 юни 2020 г.;

Обявяване на резултатите от НВО – до 26 юни 2020 г.;

Издаване на свидетелството за завършено основно образование – до 03 юли 2020 г.;

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. – 03 – 07 юли 2020 г.;

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 13 юли 2020 г.;

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – до 16 юли 2020 г.;

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 20 юли 2020 г.;

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – до 22 юли 2020 г.;

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране – 23 юли 2020 г.;

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 24 – 27 юли 2020 г.;

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – 29 юли 2020 г.;

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 30 юли 2020 г.;

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране – до 03 август 2020 г.;

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – определя се от директора до 10 септември 2020 г. вкл.;

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием – до 14 септември 2020 г. вкл.


Национално външно оценяване  X клас

НВО в X клас  включва изпити по:

Български език  и литература – 09 юни 2020 г., начало 08:00 часа

Математика – 11 юни 2020 г., начало 08:00 часа

Чужд език  – 17 юни 2020 г., начало 08:00 часа (по желание на всеки ученик)

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 15 – 19 юни 2020 г. (по желание на всеки ученик)

Важни дати:

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и оценяване на дигиталните компетентности – 06 – 08 април 2020 г.;

Оценяване  на  изпитните  работи  от НВО – 12 – 23 юни 2020 г.;

Обявяване на резултатите от НВО – до 26 юни 2020 г.;

Издаване на удостоверение за завършен първи гимназиален етап – до 03 юли 2020 г.;

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в IV, VII и X клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности


Държавни зрелостни изпити за учебна 2019/2020 година

Майска сесия

Изпитната сесия през месец Май е задължителна (без освобождаване) от ДЗИ и включва изпити по:

Български език и литература – 20 май 2020 г., начало 08:00 часа

Втори ДЗИ – 22 май 2020 г., начало 08:00 часа

ДЗИ по желание на ученика – в периода 26-29 май 2020 г.

Важни дати:

04.03 – 17.03.2020 г. – подаване на заявление (по образец) за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучава ученика;

до 18.05.2020 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ;

до 13.06.2020 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ;

до 23.06.2020 г. – връчване на дипломите за завършено средно образование.

Септемврийска сесия

Изпитната сесия през месец Септември е задължителна (без освобождаване) от ДЗИ и включва изпити по:

Български език и литература – 27 август 2020 г., начало 08:00 часа

Втори ДЗИ – 28 август 2020 г., начало 08:00 часа

ДЗИ по желание на ученика – в периода 31 август – 03 септември 2020 г.

Важни дати:

01.07 – 14.07.2020 г. – подаване на заявление (по образец) за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучава ученика;

до 24.08.2020 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ;

до 14.09.2020 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ.

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на ДЗИ и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2019/2020 година

за контакти:

4300 гр. Карлово ул. „Скобелев“ N8

e-mail: sou_prodanov@abv.bg

 

телефони:

Директор

Янка Минева

0879888624

0335/9-67-71

 

Зам. директор:

Донка Дончева

 

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.