e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888624

Организация

СУ „Христо Проданов” в град Карлово е средно общообразователно училище от І до ХІІ клас, което включително осигурява следните степени на образование:

а) основна – с два етапа:

начален – І–ІV клас;

прогимназиален – V–VІІІ клас;

б) средна – ІХ–ХІІ клас.

   Училището работи по утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката учебни планове и учебни програми и съгласно Указание на министерството за организиране на дейността през съответната учебна година.

  -В училището се приемат за обучение деца, български граждани, постоянно или временно пребиваващи в Република България, а така също и деца от друга национална принадлежност.

 -Приемането и преместването на учениците се извършва при условията и реда, определени в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (ППЗНП).

 Учебно-възпитателният процес в училището се организира в следните форми на обучение:

 1. Дневна

 2. Самостоятелна

 3. Индивидуална

  За ученици от І до VІІ клас може да се осъществи целодневна организация на учебния ден след съгласуване с финансиращия орган, при наличие на санитарно-хигиенни условия и желание на родителите.

  Седмичното разписание на учебните часове се съобразява с психо-физическите особености на учениците и се утвърждава от директора на училището.Учебните часове се провеждат по часови график, утвърден от директора на училището, като първият учебен час започва в 7:30  часа.

за контакти:

4300 гр. Карлово ул. „Скобелев“ N8

e-mail: sou_prodanov@abv.bg

 

телефони:

Директор – Лука Мачев
0335/9-67-71;

Заместник директори:
Янка Минева;
Донка Дончева.

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.