e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888628

Ученически съвет

Ученически съвет на училището

Ръководство на УС за 2016/2017 учебна година

Чл.145. Съставът и ръководството на ученическия съвет на    училището се определя от самите ученици.

Чл.146. Ученическият съвет на училището участва:

–   в планиране възпитателната работа в училище.

–   в определянето и изграждането на извънкласните и извънучилищни форми.

–   в организиране и провеждане на възпитателни и образователни прояви на училищно равнище.

 Чл.147. Ученическият съвет на училището има право:

–   да събира средства от учениците за културни прояви и други дейности по негова преценка.

–   да предлага на училищното ръководство и педагогическия съвет мерки за подобряване на учебно-възпитателната работа.

–   да участва чрез своя председател в работата на педагогическия съвет.

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.