e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888624

Ученически съвет

Ученически съвет на училището

Чл.145. Съставът и ръководството на ученическия съвет на    училището се определя от самите ученици.

Чл.146. Ученическият съвет на училището участва:

–   в планиране възпитателната работа в училище.

–   в определянето и изграждането на извънкласните и извънучилищни форми.

–   в организиране и провеждане на възпитателни и образователни прояви на училищно равнище.

 Чл.147. Ученическият съвет на училището има право:

–   да събира средства от учениците за културни прояви и други дейности по негова преценка.

–   да предлага на училищното ръководство и педагогическия съвет мерки за подобряване на учебно-възпитателната работа.

–   да участва чрез своя председател в работата на педагогическия съвет.

 

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ  ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 г.

На 7.10.2020 се проведе първата сбирка на Ученическия съвет към СУ „Хр. Проданов“ за новата учебна година. Присъстваха следните представители на класовете:

5.а – Никол Гаджева, Христиана Георгиева

5.б – Теодора Иванова, Натали Николова

6.а –

6.б – Гергана Жекова

7.а – Виктория Ранкова

7.б –

8.а – Мартина Петрова

8.б – Мария-Луиза Стаматова

8.в – Иван Стефанов, Александър Сакутов

9.а – Донна Дамянова, Радостина Тодорова, Станислава Иванова

9.б – Габриела Колева, Мартин Стоянов

9.в – Филиз Палаз

10.а – Мартин Нончев

10.б –

10.в – Николай Кирилов

11.а –

11.б –

11.в – Михаил Христов

11.г – Цветан Василев

12.а – Даниела Михалева, Радост Василева

12.б – Борислава Манолова

12.в – Катя Данова

12.г – Валентин Димов

 

Председателите на класовете (с един въздържал се) избраха отново за председател на УС Цветан Василев, като в управленския екип участват още: Иван Стефанов (8.в), Борислава Манолова (12.б), Николай Кирилов (10.в) и Мартин Стоянов (9.б), но с уговорката, че всички ще помагат и работят заедно. Бе решено сбирките да се провеждат през седмица, по време на часа на класа, като при необходимост ще се свикват и извънредни сбирки. Следващата регулярна сбирка ще бъде на 21.10.2020 г.

Направен бе преглед на постигнатото от УС през миналата учебна година, а след това бяха планирани и новите дейности за общото благо:

Продължават акциите със събирането и предаването на пластмасови капачки с благотворителна цел (отговаря Борислава Манолова).
В следващата сряда да се проведе традиционната за нас „Акция Чистота“. За тази цел всички желаещи да се включат в почистването около училището ни да се съберат на 14.10.2020 в 13.00 часа пред главния вход на училището, откъдето ще се разделим на работни групи и ще обходим района.
Председателите на класовете да обсъдят доброволното събиране на стотинки за дезинфектанти в общите помещения.
Бяха обсъдени набързо и традиционното предложение за въвеждане на униформи. Бе решено, че е по-приемлива идеята за отличителен знак (значка).

Обсъжданията на идеите ще продължат.

Пожелавам успех и все така пламенни действия на Ученическия съвет и през тази година!

 

7.10.2020 г.                                                                                                        Росица Иванова, психолог

 

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.