e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888628

Ученически съвет

Ученически съвет на училището

Чл.145. Съставът и ръководството на ученическия съвет на    училището се определя от самите ученици.

Чл.146. Ученическият съвет на училището участва:

–   в планиране възпитателната работа в училище.

–   в определянето и изграждането на извънкласните и извънучилищни форми.

–   в организиране и провеждане на възпитателни и образователни прояви на училищно равнище.

 Чл.147. Ученическият съвет на училището има право:

–   да събира средства от учениците за културни прояви и други дейности по негова преценка.

–   да предлага на училищното ръководство и педагогическия съвет мерки за подобряване на учебно-възпитателната работа.

–   да участва чрез своя председател в работата на педагогическия съвет.

Списък на членовете на ученическия съвет за учебната 2018/19 година

Председател на УС: Цветан Василев (IХг)

Заместник-председатели: Борислава Манолова (Х б), Симона Василева (VIIIа), Николай Иванов (VIIIб).

Членове:

Иван Стефанов (VIа)

Теодора Попадийска (VIб)

Габриела Колева (VIIа)

Филиз Палаз (VIIб)

Симона Василева (VIIIа)

Николай Иванов (VIIIб)

Рени Иванова  (VIIIв)

Николай Кирилов (VIIIв)

Лъчезар Лазаров (IХа)

Иван Караиванов (IХб)

Цветан Василев (IХг)

Стела Кисьова (Ха)

Радослава Василева (Ха)

Даниела Михалева (Ха)

Борислава Манолова (Хб)

Катя Данова (Хв)

Антон Георгиев (Хв)

Валентин Димов (Хг)

Габриела Паунова (Хг)

Цветелина Георгиева (ХIа)

Чавдар Атанасов (ХIб)

 

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.